kl. KP WH50.3 25kv.m. Pirtis + 30kv.m. stogine ir terasa